കുവൈറ്റില്‍ പ്രവാസി ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചു വിടുന്നു; വിദേശ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ കരാര്‍ ജൂലൈ ഒന്നിന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു

കുവൈറ്റില്‍ പ്രവാസി ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചു വിടുന്നു; വിദേശ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ കരാര്‍ ജൂലൈ ഒന്നിന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Kairalinewsonline.Com
കുവൈറ്റ് പ്രവാസി ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചു വിടാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു; വിദേശ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ കരാര്‍ ജൂലൈ ഒന്നിന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു
വിദേശി ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ കരാര്‍ ജൂലൈ ഒന്നിന് അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ആലോച്ചിക്കുന്നത്