താനൂരില്‍ ഇന്ന് ഹര്‍ത്താല്‍
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Kairalinewsonline.Com
വ്യാജ ഹര്‍ത്താലിന്റെ മറവില്‍ ആക്രമണം; താനൂരില്‍ ഇന്ന് ഹര്‍ത്താല്‍
വ്യാജ ഹര്‍ത്താലിന്റെ മറവില്‍ കടകള്‍ തകര്‍ത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഹര്‍ത്താല്‍