ജപ്പാന്‍ ദ്വീപിലെ മണ്ണില്‍ ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ ശക്തിയുള്ള കണ്ടുപിടിത്തം

ജപ്പാന്‍ ദ്വീപിലെ മണ്ണില്‍ ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ ശക്തിയുള്ള കണ്ടുപിടിത്തം
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Mathrubhumi
ജപ്പാന്‍ ദ്വീപിലെ മണ്ണില്‍ ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ ശക്തിയുള്ള കണ്ടുപിടിത്തം
പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ദ്വീപിലെ ഒരു വന്‍ കണ്ടുപിടിത്തം എങ്ങിനെയാണ് ആഗോള ..