മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാര്‍ക്കിടല്‍

മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാര്‍ക്കിടല്‍
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Mathrubhumi
മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മാര്‍ക്കിടല്‍
തിരുവനന്തപുരം: മന്ത്രിമാരുടെ പ്രവര്‍ത്തനം വിലയിരുത്താന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി ..