സാധാരണക്കാരന്റെ പോക്കറ്റില്‍ നിന്ന് മോദി 500, 1000 നോട്ടുകള്‍ തട്ടിയെടുത്ത് നീരവ് മോദിയുടെ പോക്കറ്റിലിട്ടുകൊടുത്തു

സാധാരണക്കാരന്റെ പോക്കറ്റില്‍ നിന്ന് മോദി 500, 1000 നോട്ടുകള്‍ തട്ടിയെടുത്ത് നീരവ് മോദിയുടെ പോക്കറ്റിലിട്ടുകൊടുത്തു: നാം വീണ്ടും വരിനില്‍ക്കുന്നു: മോദിക്കതിരെ രാഹുല്‍
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV