നന്ദിയോട്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ വി വി അജിത്‌കുമാർ അന്തരിച്ചു

നന്ദിയോട്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ വി വി അജിത്‌കുമാർ അന്തരിച്ചു
@NewsHead

നന്ദിയോട്‌ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ്‌ വി വി അജിത്‌കുമാർ(45) അന്തരിച്ചു

For InstantView News @NewsHeadIV