മീനച്ചിലാറ്റില്‍ രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു

മീനച്ചിലാറ്റില്‍ രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു
@NewsHead

പൂഞ്ഞാറില്‍ മീനച്ചിലാറ്റില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു. ക്രിസ്റ്റഫര്‍, മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

For InstantView News @NewsHeadIV

Deshabhimani
മീനച്ചിലാറ്റില്‍ രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു
പൂഞ്ഞാറില്‍ മീനച്ചിലാറ്റില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു. ക്രിസ്റ്റഫര്‍, മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.