മകളുടെ കൈപിടിച്ച് കൊടുത്ത അച്ഛൻ തന്നെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം തികയുന്നതിന് മുമ്പേ മരുമകന്റെ അന്തഃകനായി മാറി ;അരും കൊലയുടെ ഘാതകനായി വലവിരിച്ച് പോലീസ്

മകളുടെ കൈപിടിച്ച് കൊടുത്ത അച്ഛൻ തന്നെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷം തികയുന്നതിന് മുമ്പേ മരുമകന്റെ അന്തഃകനായി മാറി ;അരും കൊലയുടെ ഘാതകനായി വലവിരിച്ച് പോലീസ്
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV