കെപിസിടിഎ പണിമുടക്ക് മാറ്റിവച്ചു

കെപിസിടിഎ പണിമുടക്ക് മാറ്റിവച്ചു
@NewsHead

കണ്ണൂർ∙ നിലവിലുള്ള സർക്കാർ യുജിസി നിയമങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി വെറും സർക്കുലറുകളിലൂടെ പിജി വെയ്റ്റേജ് മരവിപ്പിച്ച് കോളേജുകളിൽ നിയമന നിരോധനം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി അടിച്ചേൽപ്പിച്ച സർക്കാർ നടപടി ഉത്തരവിലൂടെ പിൻവലിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കെപിസിടിഎ ഇതിനെതിരെ ജൂൺ 29ന് നടത്താനിരുന്ന പണിമുടക്കും സെക്രട്ടറിയേറ്റ്

For InstantView News @NewsHeadIV