സിവില്‍ സര്‍വ്വീസിലെ അഴിമതിക്കെതിരെ സംഘടനകള്‍ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കണം; ചില കേന്ദ്രങ്ങള്‍ അഴിമതി അവകാശമായി കാണുകയാണ്

സിവില്‍ സര്‍വ്വീസിലെ അഴിമതിക്കെതിരെ സംഘടനകള്‍ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കണം; ചില കേന്ദ്രങ്ങള്‍ അഴിമതി അവകാശമായി കാണുകയാണ്: മുഖ്യമന്ത്രി
@NewsHead

സിവില്‍ സര്‍വീസിലെ അഴിമതിക്കെതിരെ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകള്‍ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍.

For InstantView News @NewsHeadIV

Deshabhimani
സിവില്‍ സര്‍വീസിലെ അഴിമതിക്കെതിരെ സംഘടനകള്‍ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കണം; ചില കേന്ദ്രങ്ങള്‍ അഴിമതി അവകാശമായി കാണുകയാണ്: മുഖ്യമന്ത്രി
സിവില്‍ സര്‍വീസിലെ അഴിമതിക്കെതിരെ ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകള്‍ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍.