വെള്ളാവൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ സിപിഐ-സിപിഐഎം പിന്തുണയോടെ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഡയോണി ബൈജു പ്രസിഡന്റ്

വെള്ളാവൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ സിപിഐ-സിപിഐഎം പിന്തുണയോടെ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഡയോണി ബൈജു പ്രസിഡന്റ്
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV