വരള്‍ച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ഗോവന്‍ മാതൃകയില്‍ നദീജലസംഭരണികള്‍ പണിയുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

വരള്‍ച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ഗോവന്‍ മാതൃകയില്‍ നദീജലസംഭരണികള്‍ പണിയുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV