ചെറിയ പെരുന്നാള്‍

ചെറിയ പെരുന്നാള്‍: ഒമാനില്‍ പ്രവാസി മലയാളിക്കുള്ള ഈദ് ഗാഹുകള്‍ ഒരുങ്ങി https://t.co/EL8ofhuyk2 via @asianetnewstv
@NewsHead

For InstantView News @NewsHeadIV

Asianet News Network Pvt Ltd
ചെറിയ പെരുന്നാള്‍: ഒമാനില്‍ പ്രവാസി മലയാളികള്‍ക്കുള്ള ഈദ് ഗാഹുകള്‍ ഒരുങ്ങി
പ്രവാസി മലയാളികള്‍ക്കുള്ള ഈദ് ഗാഹുകൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തയ്യാര്‍