ലോട്ടറി ബന്ദ‌് പിൻവലിച്ചു

ലോട്ടറി ബന്ദ‌് പിൻവലിച്ചു
@NewsHead

ഐഎൻടിയുസി അനുകൂല ലോട്ടറി ഐക്യ സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 18ന‌് നടത്താനിരുന്ന ലോട്ടറി ബന്ദ‌് പിൻവലിച്ചു

For InstantView News @NewsHeadIV

Deshabhimani
ലോട്ടറി ബന്ദ‌് പിൻവലിച്ചു
ഐഎൻടിയുസി അനുകൂല ലോട്ടറി ഐക്യ സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 18ന‌് നടത്താനിരുന്ന ലോട്ടറി ബന്ദ‌് പിൻവലിച്ചു