മുൻസർക്കാർ നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണം

മുൻസർക്കാർ നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണം
@NewsHead

കടമക്കുടിയിൽ 47 ഏക്കർ പൊക്കാളിപ്പാടം നികത്താൻ ആദ്യം അനുമതി നൽകുകയും പിന്നീട‌് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്ത യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്

For InstantView News @NewsHeadIV