ഡാം സേഫ്റ്റി ആസ്ഥാനമന്ദിരത്തിന‌് ശിലയിട്ടു

ഡാം സേഫ്റ്റി ആസ്ഥാനമന്ദിരത്തിന‌് ശിലയിട്ടു
@NewsHead

വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ ഹൈഡൽ ടൂറിസത്തിന‌് മുന്തിയ പരിഗണന നൽകുമെന്ന‌് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു

For InstantView News @NewsHeadIV