ബാർ, വിഴിഞ്ഞം

ബാർ, വിഴിഞ്ഞം : എൽഡിഎഫ‌് പറഞ്ഞത‌് സുധീരനും ശരിവച്ചു
@NewsHead

ബാർ ലൈസൻസ‌്, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ കരാർ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ യുഡിഎഫ‌് സർക്കാരെടുത്ത വിവാദതീരുമാനങ്ങളിലെല്ലാം എൽഡിഎഫ‌ും സിപിഐ എമ്മും ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ വി എം സുധീരനും ശരിവയ‌്ക്കുന്നു.

For InstantView News @NewsHeadIV

Deshabhimani
ബാർ, വിഴിഞ്ഞം : എൽഡിഎഫ‌് പറഞ്ഞത‌് സുധീരനും ശരിവച്ചു
ബാർ ലൈസൻസ‌്, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ കരാർ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ യുഡിഎഫ‌് സർക്കാരെടുത്ത വിവാദതീരുമാനങ്ങളിലെല്ലാം എൽഡിഎഫ‌ും സിപിഐ എമ്മും ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ വി എം സുധീരനും ശരിവയ‌്ക്കുന്നു.