അതിഗംഭീരം റഷ്യ

അതിഗംഭീരം റഷ്യ
@NewsHead

കാൽപ്പന്തിന്റെ ലോകവേദിയാകാൻ ലഭിച്ച ആദ്യ അവസരം ആഘോഷമാക്കിയ എൺപതിനായിരത്തിലേറെ നാട്ടുകാരെ സാക്ഷിനിർത്തി റഷ്യ അരങ്ങേറ്റം അതിഗംഭീരമാക്കി

For InstantView News @NewsHeadIV

Deshabhimani
അതിഗംഭീരം റഷ്യ ; (5‐0)
കാൽപ്പന്തിന്റെ ലോകവേദിയാകാൻ ലഭിച്ച ആദ്യ അവസരം ആഘോഷമാക്കിയ എൺപതിനായിരത്തിലേറെ നാട്ടുകാരെ സാക്ഷിനിർത്തി റഷ്യ അരങ്ങേറ്റം അതിഗംഭീരമാക്കി