ദുരിതപ്പെയ‌്ത്ത‌്

ദുരിതപ്പെയ‌്ത്ത‌് : സംസ്ഥാനത്താകെ 11 മരണം
@NewsHead

ആർത്തലച്ചെത്തിയ കാലവർഷത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത്‌ പരക്കെ നാശം. കണ്ണൂർ, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, ജില്ലകളിലാണു മഴ കൂടുതൽ ദുരിതം വിതച്ചത്

For InstantView News @NewsHeadIV