ഈ കൈപ്പട പറയും... അഭിമന്യുവിന് മരണമില്ല...
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Mathrubhumi
ഈ കൈപ്പട പറയും... അഭിമന്യുവിന് മരണമില്ല...
കൊച്ചി: മഹാരാജാസിന്റെ മതിലിൽ പതിഞ്ഞ ആ കൈപ്പട ഇനി മായില്ല. നീറുന്ന ഒരോർമയായ് അതിനിയും ..