ദുരന്തനിവാരണം ദുരന്തമായി; രണ്ടാം നിലയിൽനിന്ന് പരിശീലകൻ ‌തള്ളിയിട്ട വിദ്യാർഥിനി മരിച്ചു https

ദുരന്തനിവാരണം ദുരന്തമായി; രണ്ടാം നിലയിൽനിന്ന് പരിശീലകൻ ‌തള്ളിയിട്ട വിദ്യാർഥിനി മരിച്ചു https://t.co/DcZpXAkRZM