ദുരന്ത നിവാരണ പരിശീലനത്തിൽ 2നില കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും തള്ളിയിട്ട പെൺകുട്ടി മരിച്ചു

ദുരന്ത നിവാരണ പരിശീലനത്തിൽ 2നില കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും തള്ളിയിട്ട പെൺകുട്ടി മരിച്ചു
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV