മാധ്യമങ്ങളല്ല, അവരുടെ ഉപ്പൂപ്പമാർ വന്നാലും മുഖ്യമന്ത്രി പേടിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി ജലീൽ

മാധ്യമങ്ങളല്ല, അവരുടെ ഉപ്പൂപ്പമാർ വന്നാലും മുഖ്യമന്ത്രി പേടിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി ജലീൽ
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV