തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് ലൈറ്റ് മെട്രോ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം

തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് ലൈറ്റ് മെട്രോ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കം
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV