വില്‍ക്കാന്‍ കൊണ്ടു വന്ന പുതപ്പുകള്‍ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിന് നല്‍കി ഇതര സംസ്ഥാന കച്ചവടക്കാരൻ https

വില്‍ക്കാന്‍ കൊണ്ടു വന്ന പുതപ്പുകള്‍ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിന് നല്‍കി ഇതര സംസ്ഥാന കച്ചവടക്കാരൻ https://t.co/BzmkMAmv3I
@NewsHead

For InstantView News @NewsHeadIV