മലയാള സിനിമാ താരങ്ങൾ പോസ്റ്റിട്ട് സഹായിച്ചപ്പോൾ, തമിഴ് താരങ്ങൾ പണംനൽകി സഹായിച്ചു കമൽ ഹസൻ ഉൾപ്പെടെ നാലുപേർ നൽകിയത് മുക്കാൽ കോടി

മലയാള സിനിമാ താരങ്ങൾ പോസ്റ്റിട്ട് സഹായിച്ചപ്പോൾ, തമിഴ് താരങ്ങൾ പണംനൽകി സഹായിച്ചു കമൽ ഹസൻ ഉൾപ്പെടെ നാലുപേർ നൽകിയത് മുക്കാൽ കോടി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV