#- ഫു​ജൈ​റ​യി​ലെ ക​പ്പ​ൽ ദു​രി​ത​മൊ​ഴി​യു​ന്നു, നാ​വി​ക​ർ​ക്കെ​ല്ലാം നാ​ട​ണ​യാം ഉ​ട​നെ https

#- ഫു​ജൈ​റ​യി​ലെ ക​പ്പ​ൽ ദു​രി​ത​മൊ​ഴി​യു​ന്നു, നാ​വി​ക​ർ​ക്കെ​ല്ലാം നാ​ട​ണ​യാം ഉ​ട​നെ https://t.co/XIuMjh18cu
@NewsHead

For InstantView News @NewsHeadIV