കന്യാസ്ത്രീ സമരത്തോട് പ്രതികരിക്കാതെ മോഹന്‍ലാല്‍; നാണമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ചോദിക്കാനെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് താരം

കന്യാസ്ത്രീ സമരത്തോട് പ്രതികരിക്കാതെ മോഹന്‍ലാല്‍; നാണമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം ചോദിക്കാനെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് താരം
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV