മമ്മൂട്ടിയുടെ പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ എന്ന ചിത്രത്തിനിടെ ഉണ്ടായ ദുരനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തി നടി

മമ്മൂട്ടിയുടെ പുള്ളിക്കാരന്‍ സ്റ്റാറാ എന്ന ചിത്രത്തിനിടെ ഉണ്ടായ ദുരനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തി നടി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV