“പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ഭരണഘടനാവിരുദ്ധവും സ്ത്രീകളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങള്‍ക്ക് എതിരും, വിധി അയ്യപ്പഭക്തരുടേയും വാദങ്ങള്‍ കേട്ടശേഷം”, തൃപ്തി ദേശായി

“പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ഭരണഘടനാവിരുദ്ധവും സ്ത്രീകളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങള്‍ക്ക് എതിരും, വിധി അയ്യപ്പഭക്തരുടേയും വാദങ്ങള്‍ കേട്ടശേഷം”, തൃപ്തി ദേശായി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV