ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനം; തന്ത്രി കുടുംബം സുപ്രീംകോടതിയിൽ പുനഃ പരിശോധന ഹർജികൾ നൽകി

ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനം; തന്ത്രി കുടുംബം സുപ്രീംകോടതിയിൽ പുനഃ പരിശോധന ഹർജികൾ നൽകി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Kairalinewsonline.Com
ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനം; തന്ത്രി കുടുംബം സുപ്രീംകോടതിയിൽ പുനഃ പരിശോധന ഹർജികൾ നൽകി
കണ്ഠര് മോഹനര്, കണ്ഠര് രാജീവര് എന്നിവരാണ് പുനഃ പരിശോധന ഹർജികൾ നൽകിയത്