കൊരട്ടി എടിഎം കവര്‍ച്ചസംഘത്തില്‍ ഏഴു പേര്‍; ദൃശ്യങ്ങള്‍ പീപ്പിളിന്; ഇരുമ്പനത്തെ കവര്‍ച്ചസംഘത്തിന് പ്രാദേശിക സഹായം ലഭിച്ചതായും സൂചന

കൊരട്ടി എടിഎം കവര്‍ച്ചസംഘത്തില്‍ ഏഴു പേര്‍; ദൃശ്യങ്ങള്‍ പീപ്പിളിന്; ഇരുമ്പനത്തെ കവര്‍ച്ചസംഘത്തിന് പ്രാദേശിക സഹായം ലഭിച്ചതായും സൂചന
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV