പ്രളയബാധിതര്‍ക്ക് കുടുംബശ്രീ മുഖേന ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പലിശരഹിത വായ്പ; പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി

പ്രളയബാധിതര്‍ക്ക് കുടുംബശ്രീ മുഖേന ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പലിശരഹിത വായ്പ; പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV