”അന്ന് 16കാരി വാതിലില്‍ മുട്ടി ‘ചേച്ചി എന്നെ രക്ഷിക്കണം’ എന്ന് പറഞ്ഞു”; ഡബ്യുസിസി വാര്‍ത്തസമ്മേളനത്തില്‍ രേവതി പറഞ്ഞത്

”അന്ന് 16കാരി വാതിലില്‍ മുട്ടി ‘ചേച്ചി എന്നെ രക്ഷിക്കണം’ എന്ന് പറഞ്ഞു”; ഡബ്യുസിസി വാര്‍ത്തസമ്മേളനത്തില്‍ രേവതി പറഞ്ഞത്
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV