”പ്രമുഖ നടിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഇതാണെങ്കില്‍, എന്നെ പോലെ ഒരു ചെറിയ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിന്റെ അനുഭവം എന്തായിരിക്കും; നിലവിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലും എനിക്ക് .

”പ്രമുഖ നടിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഇതാണെങ്കില്‍, എന്നെ പോലെ ഒരു ചെറിയ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിന്റെ അനുഭവം എന്തായിരിക്കും; നിലവിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലും എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല”; ദുരനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തി നടി അര്‍ച്ചന പത്മിനി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV