”പൊലീസില്‍ പരാതിപ്പെടാമെന്ന് അന്ന് അര്‍ച്ചനയോട് പറഞ്ഞതാണ്, എന്നാല്‍ സംഘടനപരമായ നടപടി മതിയെന്നായിരുന്നു മറുപടി”; ആരോപണത്തില്‍ ബി.

”പൊലീസില്‍ പരാതിപ്പെടാമെന്ന് അന്ന് അര്‍ച്ചനയോട് പറഞ്ഞതാണ്, എന്നാല്‍ സംഘടനപരമായ നടപടി മതിയെന്നായിരുന്നു മറുപടി”; ആരോപണത്തില്‍ ബി. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്റെ മറുപടി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV