ദിവസവും നൂറില്‍ അധികം തവണ വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ട്; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ കൂട്ടായ്മയുടെ പേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പിആര്‍ .

ദിവസവും നൂറില്‍ അധികം തവണ വാക്കുകള്‍ കൊണ്ട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ട്; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ കൂട്ടായ്മയുടെ പേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പിആര്‍ പ്രൊഫഷണല്‍
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV