ദുബായിയിലെ ഈ കമ്പനിയില്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടുവോളം അവധി എടുക്കാം

ദുബായിയിലെ ഈ കമ്പനിയില്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടുവോളം അവധി എടുക്കാം
@NewsHead

ദുബായ്- ഏതു കമ്പനിയില്‍ ജോലിക്കു കയറിയാലും ഒഴിവുകളും അവധികളും വാര്‍ഷിക അവധിയും എല്ലാം എണ്ണിത്തിട്
14:30 PM, Oct 13
Gulf

For InstantView News @NewsHeadIV