ശിക്ഷ കുറക്കാൻ തടവുകാർ ഖുർആൻ മനഃപാഠമാക്കുന്നു

ശിക്ഷ കുറക്കാൻ തടവുകാർ ഖുർആൻ മനഃപാഠമാക്കുന്നു
@NewsHead

ദുബായ് - ശിക്ഷാകാലയളവ് കുറക്കുന്നതിന് ദുബായിൽ ജയിൽപുള്ളികൾ ഖുർആൻ മനഃപാഠമാക്കുന്നു.
16:15 PM, Oct 13
Gulf

For InstantView News @NewsHeadIV