അബുദാബിയില്‍ വന്‍ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; അഞ്ച് ഏഷ്യക്കാര്‍ പിടിയില്‍

അബുദാബിയില്‍ വന്‍ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; അഞ്ച് ഏഷ്യക്കാര്‍ പിടിയില്‍
@NewsHead

അബുദാബി- അബുദാബിയില്‍ വന്‍ മയക്കുമരുന്നു വേട്ട. അഞ്ച് ഏഷ്യക്കാര്‍ പിടിയില്‍.
18:30 PM, Oct 13
Gulf

For InstantView News @NewsHeadIV

Malayalam News
അബുദാബിയില്‍ വന്‍ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; അഞ്ച് ഏഷ്യക്കാര്‍ പിടിയില്‍
അബുദാബി- അബുദാബിയില്‍ വന്‍ മയക്കുമരുന്നു വേട്ട. അഞ്ച് ഏഷ്യക്കാര്‍ പിടിയില്‍.