ദുബായില്‍ ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്‌സികള്‍ വരുന്നു, ടെസ്റ്റ് റണ്‍ ജിറ്റെക്‌സില്‍

ദുബായില്‍ ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്‌സികള്‍ വരുന്നു, ടെസ്റ്റ് റണ്‍ ജിറ്റെക്‌സില്‍
@NewsHead

ദുബായ്- ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്‌സികള്‍ ഇനി ദുബായിലെ രാജവീഥികള്‍ കീഴടക്കും.
18:30 PM, Oct 13
Gulf

For InstantView News @NewsHeadIV