ഇന്ധനം നിറക്കുന്നതിനിടയില്‍ കാര്‍ മുന്നോട്ട് എടുത്തു; പമ്പ് കത്തി ചാമ്പലായി - വീഡിയോ https

ഇന്ധനം നിറക്കുന്നതിനിടയില്‍ കാര്‍ മുന്നോട്ട് എടുത്തു; പമ്പ് കത്തി ചാമ്പലായി - വീഡിയോ https://t.co/MjGIPlbtvG
@NewsHead

For InstantView News @NewsHeadIV