മലക്കം മറിഞ്ഞ് പിള്ള ; തന്ത്രി വിളിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കില്‍ അതാണ്‌ ശരി എന്ന് ശ്രീധരന്‍ പിള്ള

മലക്കം മറിഞ്ഞ് പിള്ള ; തന്ത്രി വിളിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കില്‍ അതാണ്‌ ശരി എന്ന് ശ്രീധരന്‍ പിള്ള
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV