തന്ത്രി കുടുംബത്തിലെ ആരോ വിളിച്ചെന്നാണ് താന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ആരാണ് വിളിച്ചതെന്ന് ഓര്‍മ്മയില്ല

തന്ത്രി കുടുംബത്തിലെ ആരോ വിളിച്ചെന്നാണ് താന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ആരാണ് വിളിച്ചതെന്ന് ഓര്‍മ്മയില്ല: ശ്രീധരന്‍ പിള്ള
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV