മായാനദിയില്‍ ഞാന്‍ ചെയ്ത ചില രംഗങ്ങളുടെ പേരില്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ആരാധകന്‍; ആളോട് നേരില്‍ സംസാരിച്ചു; അമ്പരന്നു പോയി

മായാനദിയില്‍ ഞാന്‍ ചെയ്ത ചില രംഗങ്ങളുടെ പേരില്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ആരാധകന്‍; ആളോട് നേരില്‍ സംസാരിച്ചു; അമ്പരന്നു പോയി: ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV