നടയടക്കല്‍ വിവാദത്തില്‍ നിലപാട് മാറ്റി ശ്രീധരന്‍ പിള്ള; കണ്ഠരര് രാജീവര് വിളിച്ചോ എന്നറിയില്ല; വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് രാജീവര് പറഞ്ഞതെങ്കില്‍ അത് .

നടയടക്കല്‍ വിവാദത്തില്‍ നിലപാട് മാറ്റി ശ്രീധരന്‍ പിള്ള; കണ്ഠരര് രാജീവര് വിളിച്ചോ എന്നറിയില്ല; വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് രാജീവര് പറഞ്ഞതെങ്കില്‍ അത് ശരിയായിരിക്കാം
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV