വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തന്ത്രി പറഞ്ഞാല്‍ അതാണ് ശരി; നിലപാടില്‍ മലക്കം മറിഞ്ഞ് ശ്രീധരന്‍ പിള്ള

വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തന്ത്രി പറഞ്ഞാല്‍ അതാണ് ശരി; നിലപാടില്‍ മലക്കം മറിഞ്ഞ് ശ്രീധരന്‍ പിള്ള
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV