മുസ്ലിങ്ങളോട് വോട്ടു ചോദിക്കുമ്പോൾ മുണ്ടു ഇടത്തോട്ട് ഹിന്ദുക്കളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ വലത്തോട്ട്.

മുസ്ലിങ്ങളോട് വോട്ടു ചോദിക്കുമ്പോൾ മുണ്ടു ഇടത്തോട്ട് ഹിന്ദുക്കളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ വലത്തോട്ട്.. വർഗീയവാദി ഷാജിയുടെ തനിനിറം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പുറത്..
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV