പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇത്രയും തവണ മാറ്റിപ്പറഞ്ഞ ഒരു ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ;കോടിയേരി ബാലകൃഷണന്‍.

പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇത്രയും തവണ മാറ്റിപ്പറഞ്ഞ ഒരു ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ;കോടിയേരി ബാലകൃഷണന്‍.
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV