ശബരിമലയില്‍ അവിശ്വാസികള്‍ ആചാര ലംഘനം നടത്തുമോയെന്ന ആശങ്കയോടെയാണ് ജയിലില്‍ കിടന്നതെന്ന് ഇരുമുടിക്കെട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞും മത്സ്യം കഴിച്ചും പ്രശസ്തനായ കെ .

ശബരിമലയില്‍ അവിശ്വാസികള്‍ ആചാര ലംഘനം നടത്തുമോയെന്ന ആശങ്കയോടെയാണ് ജയിലില്‍ കിടന്നതെന്ന് ഇരുമുടിക്കെട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞും മത്സ്യം കഴിച്ചും പ്രശസ്തനായ കെ സുരേന്ദ്രൻ
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Eyewitness News
ശബരിമലയില്‍ അവിശ്വാസികള്‍ ആചാര ലംഘനം നടത്തുമോയെന്ന ആശങ്കയോടെയാണ് ജയിലില്‍ കിടന്നതെന്ന് ഇരുമുടിക്കെട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞും മത്സ്യം കഴിച്ചും പ്രശസ്തനായ കെ ..
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയില്‍ അവിശ്വാസികള്‍ ആചാര ലംഘനം നടത്തുമോയെന്ന ആശങ്ക ജയിലില്‍ കിടക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാല്‍ അത് ഉണ്ടായില്ലെയെന്ന് ബിജെപി